• magyar útlevelet az a magyar állampolgár igényelhet, aki magyar állampolgárságát igazoló érvényes okirattal rendelkezik:
  • érvényes vagy egy évnél nem régebben lejárt magyar útlevél
  • érvényes személyi igazolvány
  • 3 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány
  • honosítási okirat
  • vagy kérheti, hogy az eljáró hatóság keresse meg, hogy szerepel-e a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban magyar állampolgárként

 

 • a 6. életévét be nem töltött kérelmező magyar állampolgárságát (akit a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása magyar állampolgárként nem tartalmaz, és nem rendelkezik az állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal) vélelmezni kell megvizsgálva:
  • a kérelmező külföldön történt születését, valamint
  • a magyar állampolgárságú törvényes képviselőnek a gyermek adataira és állampolgárságára vonatkozó nyilatkozatát.

 

 • amennyiben a kérelmező a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik, és nem szerepel a magyar állampolgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartásában aktív státuszban, úgy az útlevélkérelem teljesítéséhez szükséges megvizsgálni a magyar állampolgárság fennállását;

 

 • a kérelem benyújtásakor 2019. augusztus 17-ét követően be kell mutatni:
  • kérelmező személyazonosságának igazolására:
   • érvényes vagy magyar hatóság által kiállított 1 évnél nem régebben lejárt útlevelét, személyazonosító igazolványát vagy vezetői engedélyét
   • a fogadó országban személyazonosság igazolására alkalmas okmányt (útlevél, személyi igazolvány, vezetői engedély)
   • valamint ha azzal rendelkezik a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát (LIG kártya)
  • személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal NEM rendelkezik szükséges a születési, valamint a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatot
  • kiskorú kérelmező esetén szükséges a születési anyakönyvi kivonat és a szülő/törvényes képviselő személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolvány

 

 • amennyiben a magánútlevél iránti kérelem benyújtásakor bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező nem szerepel a személyi adat és lakcímnyilvántartásban, a nyilvántartásba vétel hivatalból kerül megindításra

 

 • ha a kérelmező az előző, le nem járt érvényességű úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkoznia kell annak fellelhetőségéről, illetve eltulajdonításáról, elvesztéséről, megsemmisüléséről. Az eltulajdonításról tett nyilatkozat az úti okmány eltulajdonítása miatt tett feljelentésről készült jegyzőkönyv bemutatásával pótolható. nyilatkozat a családban nevelt gyermekek számáról 2 vagy több gyermek esetén

 

 • 12 éves kor alatt a személyes megjelenésétől el lehet tekinteni, mivel az ujjlenyomat rögzítése még nem kötelező. Ilyen esetben a kérelmet benyújtó szülőnek kell 1 db jó minőségű igazolvány képről gondoskodnia. Csecsemők esetén minden esetben szükséges az 1db. jó minőségű igazolvány kép benyújtása.

 

 • amennyiben a kérelmező a 12. életévét betöltötte, az arcképmás, az aláírás valamint az ujjlenyomat rögzítés céljából a személyes megjelenés kötelező

 

 • ha a kérelmező második biometrikus adatot átmenetileg vagy véglegesen képtelen rendelkezésre bocsátani, köteles az ezzel kapcsolatos orvosi igazolást az eljáró hatóság számára bemutatni, kivéve, ha a második biometrikus adat rendelkezésre bocsátására való végleges képtelenség igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható

 

 • kiskorú illetve gondnokság alatt álló személy kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújthatja be

 

 • kiskorú kérelme esetén a kérelem benyújtásakor főszabály szerint mindkét szülőnek személyen kell megjelennie. Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását (2. számú melléklet) korábban közjegyző, gyámhatóság, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, vagy körzetközponti jegyző előtt már megadta, és az erre vonatkozó iratot bemutatja

 

 • amennyiben kérelmező családi állapotában változás következett be (pl. házasságkötés, válás), az útlevélkérelmével egyidejűleg az anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezése is szükséges

 

 • ha az új útlevél kiállítására az elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott úti okmány helyett kerül sor, az eljárási illeték kétszeres, kivéve, ha az elvesztésről rendőrségi jegyzőkönyv készült, melyet a kérelmező bemutat

 

 • külképviseleten soron kívüli eljárás nem kezdeményezhető

 

 • 6 év alatti kiskorú részére a születés hazai anyakönyvezésével párhuzamosan magánútlevél iránti kérelem is benyújtható, amelyhez fentieken kívül az alábbi nyomtatvány kitöltése szükséges

 

 • 2019. július 27-től illetékmentes az úti okmány cseréje, amennyiben az úti okmány tároló eleme nem tartalmazza vagy hibásan tartalmazza a törvényben meghatározott adatokat, illetve az nem működik

 

 • a magánútlevél érvényességi ideje a kérelem benyújtásakor betöltött életkor, valamint annak függvényében kerül megállapításra, hogy ujjlenyomat felvétele a jogszabály értelmében szükséges-e:
  • 6 év alatti kiskorú részére: 3 év
  • 6-18 év közötti kiskorú részére: 5 év
  • 18 év feletti részére: 5 vagy 10 év
  • 12 év felett ujjlenyomat rögzítése nélkül: 1 év