• külföldi letelepedés bejelentése
  • amennyiben a polgár úgy dönt, hogy külföldön szándékozik letelepedni, úgy azt az illetékes hatóságoknál be kell jelentenie
  • az azokra a magyar állampolgárokra vonatkozik, akik a személyi és lakcímnyilvántartásban bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek
  • a külföldi letelepedést elektronikusan közvetlenül is be lehet jelenteni az illetékes hazai hatóságnak, ennek azonban feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen Ügyfélkapuval
  • amennyiben külképviseleten keresztül kívánják benyújtani a kérelmet, az alábbi nyomtatvány kitöltése szükséges
  • a kiskorú gyermek külföldi letelepedésére vonatkozó kérelmét szülője (törvényes képviselője) terjesztheti elő. A kérelemnek tartalmaznia kell mindkét szülőnek a kiskorú külföldi letelepedésére vonatkozó engedélyező nyilatkozatát (kérelemnyomtatványon mindkét szülő aláírása). Mindkét szülő hozzájárulására természetesen abban az esetben is szükség van, ha a szülők külön élnek, kivéve ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. Nem szükséges mindkét szülő együttes személyes megjelenése a kérelem benyújtásakor, de a távollevő szülő engedélyező nyilatkozatát csatolni kell a beadványhoz. A hozzájáruló nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szülő és a kiskorú személyazonosító adatait, valamint a szülő kifejezett hozzájárulását a kiskorú külföldi letelepedéséhez, és a nyilatkozatot két tanú előtt kell aláírni. Amennyiben a szülők a kiskorú gyermek külföldi letelepedését illetően nem tudnak megegyezni, és ezért nem áll rendelkezésre a mindkét szülő által aláírt nyilatkozat, akkor a gyámhatóság döntését kell mellékelni (kivételes szabályként ez fogja pótolni a szülők együttes engedélyező nyilatkozatát
  • Fontos: A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége egészen a letelepedési szándék bejelentéséig fennáll. Amennyiben ilyen nyilatkozatot nem tett, Magyarországon a járulékfizetési kötelezettségének továbbra is eleget kell tennie. Az adóhatóságok felé fennálló esetleges tartozásával kapcsolatosan a konzuli hivatal segítséget nyújtani nem tud.
 • nyilvántartásba vétel külföldön élő magyar állampolgárként
  • külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétel szükséges azon magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében, akik nem Magyarország területén születtek, valamint sosem éltek Magyarországon, így ott bejelentett lakcímmel sem rendelkeznek
  • szükséges adatlap
  • az adatlapon szükséges a kérelmező családi állapotának a feltüntetése
   • a családi állapot igazolásához csatolni kell a magyar anyakönyvi kivonatokat
   • amennyiben nem rendelkezik anyakönyvi kivonattal, de az anyakönyvi esemény magyarországi regisztrációja már megtörtént, kérheti új anyakönyvi kivonat kiállítását
  • kiskorú gyermek lakóhelyeként a szülő, ennek hiányában a törvényes képviselő lakóhelyét kell jelenteni
  • kiskorú kérelmező csak abban az esetben szerepelhet külföldön élő magyar állampolgárként a nyilvántartásban, ha valamelyik szülő is külföldön élő magyar állampolgárként szerepel

 

 • Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétel
  • az adatlapon a kérelmező családi állapotát is fel kell tüntetni
   • a családi állapot igazolásához csatolni kell a magyar anyakönyvi kivonatokat
   • amennyiben nem rendelkezik anyakönyvi kivonattal, de az anyakönyvi esemény magyarországi regisztrációja már megtörtént, kérheti új anyakönyvi kivonat kiállítását
  • a magyarországi lakcímbejelentéshez a szállásadó hozzájárulása szükséges
  • a szállásadó hozzájárulását a külképviseleten személyesen az adatlap aláírásával adja meg
  • A szállásadó általi hozzájárulásra akkor nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja Ha az ügyfél bérlőként használ egy lakást, akkor adatlap II. pontjában a kérelmezőt bérlőként kell feltüntetni és a bérbeadó írja alá szállásadóként az adatlapot
  • a magyarországi lakóhely bejelentéshez saját tulajdonú ingatlanba történő bejelentkezés esetén fel kell tüntetni az adatlap II. pontjában, hogy a kérelmező a tulajdonos és az adatlapot szállásadóként is alá kell írnia
  • Ha Magyarországon élő rokon ingatlanát jelölik meg magyarországi lakóhelyként, akkor elegendő a rokon (pl. nagyszülő) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatának benyújtása
  • A kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány a Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétel során a kérelmező magyarországi címére vagy kézbesítési meghatalmazottjának kerül postázásra

FONTOS! Ha a magyarországi lakóhely nyilvántartásba vétele során az eljáró hatóság megállapítja, hogy a polgár a magyarországi lakóhely bejelentéséhez - jogszabályban meghatározott kivétellel - szükséges szállásadói hozzájárulással nem rendelkezik, a polgárt nyilatkozata ellenére külföldön élő magyar állampolgárként kell nyilvántartásba vennie.

 • a kiskorú gyermek lakóhelyeként a szülő, ennek hiányában a törvényes képviselő lakóhelyét kell bejelenteni
 • Kiskorú gyermek adatlapjának kitöltésekor azt nem kell vizsgálni, hogy a szülő milyen jogcímen lakik a magyarországi ingatlanban

 

 • hazatérési szándék bejelentése
  • a külföldön letelepedett polgárnak, illetőleg a külföldön élő magyar állampolgárnak – döntésétől függően – továbbra is lehetősége van arra, hogy hazatérési szándékát bejelentse
  • a magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő magyar állampolgár a magyarországi lakóhelyére történt beköltözéstől számított öt napon belül köteles a lakóhelye szerinti járási hivatalnál a nyilvántartásba vételhez szükséges – okirattal igazolt – személyi és lakcím adatokat bejelenteni. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal lakcímigazolványt ad ki részére