A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (IX.6.) KKM utasítás alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban Márton Áron ösztöndíjpályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2024-es tanévre, a Kárpát-medencén kívül, elsősorban a déli féltekén diaszpórában élő magyar származású személyek számára

magyar nyelvi és MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSRE.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat lehetőséget biztosít a magyar nyelvi és magyarságismereti képzésben ösztöndíjas formában történő részvételre. A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja a diaszpórában élő, magyar származású, külföldi állampolgárságú fiatalok magyarnyelv-tudásának és Magyarországgal kapcsolatos ismereteinek fejlesztése, elmélyítése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra Budapesten kerül sor, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (a továbbiakban: KKM MDA Kft.) felnőttképzési intézmény közreműködésével. Az ösztöndíjprogram céljainak sikeres megvalósítása érdekében a KKM együttműködik a Magyar Diaszpóra Tanács tagszervezeteivel, különös tekintettel az ifjúsági közösségépítést elősegítő szervezetekkel, így a Külföldi Magyar Cserkészszövetséggel.

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt Magyarországgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak az ösztöndíjasok. A program magyarságismereti tanulmányokból – nyelvi szinttől függően – záróvizsgával, azaz egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével fejeződik be. A pályázó vállalja, hogy a tanév végén magyar nyelvből államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt vagy amennyiben ez objektív okokból nem lehetséges, akkor magyar nyelvtudásának szintjét a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. által kiállított „Igazolás magyar nyelvi szintfelmérés eredményéről” dokumentummal igazolja. (A nyelvvizsga szintje, típusa és az ennek megfelelően befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.)

A felnőttképzésben résztvevők a képzés sikeres abszolválása esetén tanúsítványt kapnak.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben és/vagy a képzési szerződésben foglaltak megszegése esetén a képzésre és az elszállásolásra való jogosultság azonnal megszűnik és – az aláírt ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

A képzés időtartama 9 hónap (2024. február–június, 2024. szeptember–december)

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

 • ingyenes képzés
 • 45 000 HUF/hó ösztöndíj (havonta fizetve)
 • térítésmentes szálláshely
 • diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)
 • egészségügyi szolgáltatás

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 20 fő

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázat a képzés megkezdésekor 18. életévét betöltött, elsősorban felsőfokú tanulmányokat folytató, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. Az pályázhat, aki a képzés megkezdéséig nem tölti be a 35 életévét. A pályázónak külföldi állampolgársággal kell rendelkeznie, de a magyar állampolgárság megléte nem kizáró ok. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a külföldi magyar közösségekben (pl. cserkészet, néptánc, magyar iskola, magyar egyház, stb.), illetve egyéb magyar civil körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenységben való részvétel. A 2024-es (keresztféléves) tanévre szóló ösztöndíjpályázatra elsősorban a déli félteke országaiból várjuk a jelentkezőket.

5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE

A pályázat beküldési határideje: 2023. október 10., 24.00 (UTC+1)

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A pályázat menete:

1. A pályázati oldal

A pályázat beadása a https://spjelentkezes.mdakft.hu oldalon keresztül történik. Kérjük, hogy keresse fel az oldalt és az ott levő információk alapján készítse el és adja be a pályázatát!

2. A pályázat során beadandó mellékletek és igazolások

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők:

 • pályázó aláírt nyilatkozata: (formátum: .pdf; .jpg) [kötelező melléklet],
 • önéletrajz (formátum: .pdf) [kötelező melléklet],
 • kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról (formátum: .pdf) [kötelező melléklet],
 • (a nem magyar) útlevél vagy más be-és hazautazásra jogosító úti okmány másolata (formátum: .pdf; .jpg) [kötelező melléklet],
 • tanulmányi eredményeket is tartalmazó bizonyítvány másolata (formátum: .pdf; jpg) [kötelező melléklet],
 • társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása (formátum: .pdf;) [javasolt melléklet],

A pályázatok elbírálása

A pályázatokról szóló döntést a KKM által létrehozott Bíráló Bizottság javaslata alapján, az ösztöndíj működtetéséért felelős külgazdasági és külügyminiszter hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A KKM a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázati eredmények közzététele

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2023. október 27., amelyet követően 3 munkanapon belül a KKM írásban, elektronikus úton értesítést küld a pályázat eredményéről.

Az ösztöndíjat nyert pályázónak ezután szintén írásban, legkésőbb 2023. november 3-ig elektronikus úton nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az ösztöndíjat.

A pályázó által viselt költségek:

 • az utazás költségei (Magyarországra és a Magyarországról történő elutazásra)
 • nyelvvizsgadíj (kb. 45 000 HUF),
 • költőpénz
 • szükség esetén „egyéb” típusú vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten.

7. AZ ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

 • A pályázó vállalja, hogy a KKM MDA Kft-vel ösztöndíjszerződést és képzési szerződést köt.
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • A pályázaton való részvétel, illetve az ösztöndíj elnyerése nem zárja ki, hogy a pályázó részt vegyen a várhatóan 2023 novemberében meghirdetésre kerülő Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram (DFP) pályázatán.
 • A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig, de legfeljebb 2024. február 16. napjáig.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve és állampolgársága az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a KKM honlapján.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a KKM járványügyi vagy egyéb rendkívüli helyzetre való tekintettel a magyar nyelvi és magyarságismereti képzésének előzetesen tervezett kezdési időpontját (2024. február 1.) elhalaszthatja és/vagy a képzésben online oktatási formát alkalmazhat, illetve súlyos helyzetben elállhat a képzés indításától, dönthet a képzés felfüggesztéséről és a felfüggesztés megszüntetése utáni folytatásáról, továbbá határozhat a jelen pályázati felhívásban megállapított képzési időnél rövidebb képzési idő alkalmazásáról. A pályázó tudomásul veszi, hogy a képzéshez kapcsolódó szakmai programok megvalósítása függ a járványügyi vagy egyéb rendkívüli helyzet,, illetve a hozzá kapcsolódó szabályok alakulásától. A pályázó vállalja, hogy bármely előbbi körülmény bekövetkezése esetén, e körülményre, változásra alapozva a KKM-el, ill. a KKM MDA Kft.-vel szemben kártérítési igénnyel nem lép fel.
 • A pályázó vállalja, hogy – amennyiben a hatályos magyar jogszabályok, illetve az ösztöndíjprogramra vonatkozó előírások szerint kötelező – a képzésbe történő beiratkozás után részt vesz a KKM és/vagy a KKM MDA Kft. által szervezett egészségügyi szűrővizsgálaton. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után, amennyiben a pályázó a szűrővizsgálaton nem vesz részt, illetve az orvos a vizsgálat alapján egészségügyi szempontból „nem alkalmas” minősítést ad ki.

8. A PÁLYÁZAT FORRÁSA

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 33. Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok jogcímcsoport. ÁHT: 381084

Összeg: 134.206.200 Ft

9. TÁJÉKOZTATÁS

Információ:

Dömötörné Hársi Sarolta (Külföldi Magyar Cserkészszövetség)
E-mail: domotor.sarolta@kmcssz.org

Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája)
E-mail: gabona@aol.com

Sasvári Tünde
E-mail: hungarologia@mdakft.hu
Telefon: +36 70 777 8552

 

Jelentkezés itt.